เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เรืองแสง
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เรืองแสง

จะเห็นว่าถึงแม้จะระบุว่าเรืองแสงได้ 8 ชั่วโมงเท่ากัน แต่ระดับความสว่างของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่น่าเชื่อถือกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานนั้นต่างกันมาก

ข้อควรรู้เกี่ยวกับวัสดุเรืองแสง

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงในที่มืดโดยทั่วไปมีหลากหลายชนิด และหลากหลายความสว่าง วัสดุที่เรืองแสงได้แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ

 1. วัสดุที่เรืองแสงด้วยปฏิกิริยาเคมี เช่น แท่งเรืองแสง ซึ่งจะใช้งานได้โดยหักแท่งเรืองแสงหรือตีให้เคมี 2 ชนิดผสมกัน แล้วเกิดการเรืองแสงจากปฏิกิริยาเคมีนั้น ซึ่งเมื่อปฏิกิริยาเคมีจบลงการเรืองแสงก็จะสิ้นสุดลงด้วย และไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้
 2. วัสดุที่เรืองแสงด้วยตัวสสารนั้นเอง การเรืองแสงจะทำได้ด้วยการเก็บพลังงานจากแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ แล้วเมื่อวัสดุอยู่ในที่มืดจึงคายพลังงานที่กักเก็บไว้ออกมาในรูปแบบของการเรืองแสง วัสดุเรืองแสงจำพวกนี้จะสามารถนำมาใช้ซ้ำได้จนกว่า ตัววัสดุนั้นจะเสื่อมสลายไป ซึ่งปกติจะใช้เวลานานนับ 10 ปี

วัสดุเรืองแสงที่เรืองแสงได้ด้วยตัวเองมีหลายชนิด เช่น วัสดุกลุ่ม Strontium Aluminate เป็นวัสดุที่มีคุณภาพการเรืองแสงที่ดี นิยมนำมาใช้ในงานด้านความปลอดภัยซึ่งต้องการความสว่างในการเรืองแสงสูงและยาวนาน และยังมีวัสดุกลุ่ม Zinc Sulfide เป็นวัสดุเรืองแสงคุณภาพรองจากกลุ่ม Strontium Aluminate นิยมนำมาใช้อุปกรณ์ตกแต่งเล็กๆ น้อยๆ หรือของเล่น เนื่องจากมีราคาถูกกว่าวัสดุเรืองแสงกลุ่มแรก แต่คุณภาพการเรืองแสงก็ต่ำกว่าแบบ Strontium Aluminate มากเช่นกัน

ทั้งนี้ในวัสดุเรืองแสงกลุ่มเดียวกัน คุณภาพการเรืองแสงก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละผู้ผลิตที่นำแร่เรืองแสงมาปรับปรุงคุณภาพก่อนนำมาผลิตเป็นผงเรืองแสง นอกจากนี้ความสว่างก็ขึ้นอยู่กับขนาดของผงเรืองแสง รูปร่างของผงเรืองแสง และปริมาณผงเรืองแสงที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์เรืองแสงที่ดีควรมีคุณภาพการเรืองแสงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริงและเรืองแสงได้สว่างเพียงพอในยามคับขัน

จำนวนชั่วโมงของการเรืองแสง ขึ้นอยู่กับมาตรฐานและวิธีการวัด บางผลิตภัณฑ์อาจบอกจำนวนชั่วโมงเท่ากันแต่ก็ให้ผลการเรืองแสงที่ต่างกันมาก เนื่องจากมาตรฐานในการวัดและทดสอบที่แตกต่างกันนั่นเอง ผู้ใช้งานควรสังเกตให้ดีว่าจำนวนชั่วโมงที่ระบุไว้นั้นทดสอบตามมาตรฐานใด มาตรฐานระดับโลกที่น่าเชื่อถือได้แก่ DIN-67510 Class C ขึ้นไป, ISO-17398 Class C ขึ้นไป, หรือ JIS Z 9107 เป็นต้น

สารเรืองแสงคืออะไร?

สารเรืองแสง (Glow-in-the-dark หรือ Photoluminescent) เป็นสารที่เก็บแสงในที่สว่างและเปล่งแสงออกมาในที่มืดโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ทำให้การใช้งานสารเรืองแสงมีข้อดีดังนี้

 • การใช้สารเรืองแสงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เนื่องจากสารเรืองแสงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า การติดตั้งผลิตภัณฑ์สารเรืองแสงจึงทำได้ง่ายสะดวก
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างใช้งาน มีเพียงค่าใช้จ่ายตอนติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น
 • ลดค่าซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น ค่าซอมแซมหลอดไฟ หรือค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ เป็นต้น

 

การเรืองแสงต่างกับการสะท้อนแสงอย่างไร?

การเรืองแสง

สะสมพลังงานจากแสงสว่างและเรืองแสงในที่มืดได้ด้วยตนเอง แสงที่ออกมาจะลดลงไปตามเวลาที่ผ่านไป


การวาวแสง

ตอบสนองต่อแสงที่มากระตุ้น ทำให้เห็นได้ในที่มืด (จำเป็นต้องมีแสงให้จึงเรืองแสง) ไม่เรืองแสงหากไม่มีแสง

การสะท้อนแสง

สะท้อนแสงที่ส่องมากระทบ ทำให้เห็นได้ในที่มืด (จำเป็นต้องมีแสงให้จึงมองเห็น) ไม่เรืองแสงในที่มืด

 

สารเรืองแสงทนทานแค่ไหน?

สารเรืองแสงของ LumiGLOW ผลิตขึ้นจากวัสดุชื่อ Strontium Aluminate เป็นสารกึ่งถาวรไม่มีการชำรุดเสียหาย สามารถทนต่อแสง UV ได้ เมื่อทำการทดสอบ Sunshine Weather Meter เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง (เทียบเท่า 10 ปี) ก็ไม่พบการชำรุดเสียหายใดๆ

 

สารเรืองแสงใช้กับแสงแบบไหนได้บ้าง?

สารเรืองแสงของ LumiGLOW เป็น Strontium Aluminate มีสมบัติในการเก็บแสงที่มีความยาวคลื่นในช่วง 200-480nm ซึ่งช่วงความยาวคลื่นแสงดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่แสง UV แสงจากหลอด LED ไปจนถึงแสงจากหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ หรือหลอดไส้ก็ใข้ได้ เนื่องจากสามารถรับแสงได้หลากหลายประเภท จึงเหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายพื้นที่

 

เรืองแสงได้กี่ชั่วโมง?

การเรืองแสงจะมองเห็นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับแสงที่เปล่งออกมาว่ามีระดับความสว่างเท่าใด ซึ่งใช้หน่วยวัดระดับความสว่างเป็นมิลลิแคนเดลาต่อตารางเมตร (mcd/m2) ได้มีการทดสอบการสังเกตเห็นได้ในที่มืดสำหรับแต่ละระดับความสว่างซึ่งแสดงให้เห็นได้ดังตารางด้านล่างนี้ (ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 10 คน)

ระดับความสว่าง (mcd/m2)

ความสว่างที่รู้สึกได้ในที่มืด

สังเกตเห็นได้

มองไม่เห็น

200 ขึ้นไป

ความสว่างระดับที่สามารถอ่านตัวหนังสือได้

-

-

5 ขึ้นไป

ความสว่างระดับที่สามารถอ่านตัวหนังสือได้บ้าง

10 คน

0 คน

ไม่เกิน 3

ความสว่างระดับที่สังเกตเห็นจุดเรืองแสงได้

10 คน

0 คน

ไม่เกิน 2

ความสว่างระดับที่สังเกตเห็นจุดเรืองแสงได้บ้าง

10 คน

0 คน

ไม่เกิน 1

ความสว่างระดับที่แทบมองไม่เห็น

3 คน

7 คน

0.3

ระดับความสว่างต่ำที่สุดที่สายตามนุษย์สามารถสังเกตได้ในเชิงกายภาพ

-

-

จากตารางแสดงระดับความสว่างข้างต้น ผลิตภัณฑ์เรืองแสงของ LumiGLOW จึงนับจำนวนชั่วโมงการเรืองแสงในระดับที่ความสว่างของการเรืองแสงไม่ต่ำกว่า 3 mcd/m2 ผลการทดสอบการเรืองแสงวัดค่าด้วยวิธีการตามมาตรฐานโลก อาทิ DIN67510, JIS Z 9107, ISO17398 เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงของ LumiGLOW แบ่งระดับความสว่างของผลิตภัณฑ์เป็น 3 ระดับ ได้แก่ Standard glow, High glow และ Super glow โดยหลังจากรับแสงเต็มที่แล้ว สามารถเรืองแสงได้ในระดับที่มองเห็นจริงดังต่อไปนี้

 • ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง สำหรับผลิตภัณฑ์ระดับ Standard glow
 • ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง สำหรับผลิตภัณฑ์ระดับ High glow และ Super glow

 

ติดตั้งผลิตภัณฑ์เรืองแสงอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงสามารถเก็บแสงและเรืองแสงได้เองในที่มืดจึงเหมาะแก่การใช้งานในจุดที่ต้องการให้เป็นที่สังเกตยามไม่มีแสงสว่าง การติดตั้งทำได้ง่าย โดยจำแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น
 • ผงเรืองแสง - ผสมกับพลาสติก หรือเรซิ่นเพื่อขึ้นรูป หรือผสมสีทาพื้นผิว
 • เทปและสติ๊กเกอร์เรืองแสง - เป็นลักษณะเทปกาว ลอกแล้วแปะติดพื้นผิวได้ทันที
 • ป้ายเรืองแสง - ทำเป็นป้ายบอกสัญลักษณ์ต่างๆ เวลาที่ขาดแสงสว่างได้
 • หมุดเรืองแสง - จุดสังเกตที่มีความสว่างสูง ติดโดยใช้กาวซิลิโคนและฝังสกรู

Photoluminescent for your project

If you are looking for photoluminescent (glow-in-the-dark) products for your project, please click below button to contact our company directly.

Corporate CustomerRetail Customer